DERNEK TÜZÜĞÜ

 

                                           TÜM İŞ DÜNYASI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin adı ve merkezi

MADDE 1-  Derneğin Adı: “TÜM İŞ DÜNYASI DERNEĞİ” dir. Kısa adı 'TÜMİD'' dır. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir.

Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

MADDE 2- 

1.Asil Türk milletinin canı pahasına kurduğu bu vatan, kanımız kadar kutsaldır. Hiçbir şeye feda edilemez.

2. Bütün iktisat mesaimizden yegâne amaç memleketi yükseltmek gayesidir.

3. Mukaddesatlarımız her türlü ticaretin üstündedir.

4. Yüce Türk devletinin bekası ve âli menfaatleri çalışmalarımızın sebebidir.

5. Ticaretimizin örfi ahiliktir. Ahilik ilkeleri ilkelerimizdir. Dernek Yukarıdaki 5 ilkesel madde üzerine kurularak inşa edilmiştir. Milli ve Manevi duyarlılıkları gelişmiş İş İnsanlarını, Sanayici ve İşadamlarını bir çatı altında toplayarak yeni bir sinerji yaratmak, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, Ülkemiz ve Dünya da ki İktisadi gelişmeleri hızlı ve doğru şekilde üyeleri ile paylaşmak, ülke menfaatlerine uygun olarak mali ve ekonomik politikaların geliştirilmesin de söz sahibi olmak, ulusal pazar hacmini büyütmek, yurt içi ve yurt dışı da yatırımların gelişmesi ile alakalı yeni politikalar gelişmek, üyelerinin sorun, öneri ve görüşlerini ilgili mercilere iletmek amacı ile kurulmuştur.

6-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

7-Kurs seminer konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi belge döküman ve Yayınları temin etmek dökümantasyon Merkezi oluşturmak çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete dergi kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

9-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak her türlü teknik araç ve gereci Demirbaş ve Kırtasiye malzemelerini temin etmek,

10-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

11-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

12-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel Tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

13-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirebilmesi için yemekli toplantılar konser balo tiyatro sergi spor gezi ve eğlenceli etkinlikler v.b. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

14-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır Taşınmaz mal satın almak satmak kiralamak kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde Ayni hak tesis etmek,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında Vakıf kurmak federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak gerekli izin alınarak derneklerin kurulabileceği Tesisleri kurmak,

16-Uluslararası faaliyette bulunmak yurt dışında ki Dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

18-Dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle Kısa vadeli Kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

19-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

20-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya Vakıf sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

21-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

Derneğin faaliyet alanı

Dernek iş dünyası ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye olma ve hakkı ve üyelik işlemleri

MADDE 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir ve derneğin asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal üye olarak kabul edilebilir. Derneği şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel merkeze bildirilir.

Üyelikten çıkma

MADDE 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez

Üyelikten çıkarılma

MADDE 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek organları

MADDE 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

Dernek genel kurulunun kuruluş şekli toplanma zamanı ve çağrı ve toplantı usulü

MADDE 7- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağan genel kurul 3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 10- Yönetim kurulu On bir asıl ve On bir yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, 3 başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 Derneğin gelir kaynakları

MADDE 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

1-Üye aidatı üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL aylık olarak da 5 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

2-Şube ödentisi derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50 si 6 ayda bir Genel merkeze gönderilir.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı gezi ve eğlence temsil konser spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8-Diğer gelirler.

Derneğin Defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler

MADDE 13- Defter tutma esasları dernekte İşletme hesabı esasına göre defter tutulur ancak yıllık brüt gelirin dernekler yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi asması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst üste iki hesap döneminde Yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren İşletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen madde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt usulü

Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur

Tutulacak defterler

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur;

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-Karar defteri yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla Bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye kayıt defteri Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri Bu deftere işlenir üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak kayıt defteri gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme hesabı defteri Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak deftere işlenir.

5-Alındı belgesi kayıt defteri alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edelerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş defteri derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir alındı belgesi kayıt defteri ile Demirbaş defterinin tutulması zorunlu değildir.

B )Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

1- (a) Bendinin 1-2 ve 3 üncü Alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye defteri ve büyük defter bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler büyük defter hariç kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü'ne veya notere tasdik ettirilir bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz ancak bilanço esasına göre tutulan yevmiye defterinin kullanacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında 31 Aralık dernekler yönetmeliği ek-16’da belirtilen işletme hesabı tablosu düzenlenir bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında 31 Aralık maliye bakanlığınca yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin gelir ve gider işlemleri

MADDE 14- Gelir ve gider belgeleri Dernek gelirleri Dernek yönetmeliği ek 17'de örneği bulunan alındı belgesi ile tahsil edilir Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura perakende satış fişi Serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için dernekler yönetmeliği ek-13’te örneği bulunan gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernek yönetmeliği ek-14'te örneği bulunan ayni yardım teslim belgesi ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğin yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise dernekler yönetmeliği ek-15'te örneği bulunan aynı bağış alındı belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler ek-13 ek-14 ve ek-15’de gösterilen ebatta Müteselsil seri ve sıra numarası Taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılacak.Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri dernekler yönetmeliği ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü Matbaadan teslim alınması deftere kaydedilmesi eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki belgesi

Yönetim kurulu Asil üyeleri hariç Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki suresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği imzası ve fotoğraflarını intifa eden dernekler yönetmeliği ek-19’da yer alan yetki belgesi Dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek Dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin suresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri bir fıkraya göre yenilenir, yetki belgesinin suresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması ölümü işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi defterler hariç olmak üzere Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır

Beyanname verilmesi

MADDE 15- Derneğin Bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin dernekler yönetmeliği ek-21'de sunulan Dernek beyannamesi Dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra her takvim yılının ilk 4 ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili Mülki İdare amirliğine verilir.

Taşınmazların bildirilmesi derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren Otuz gün içinde dernekler yönetmeliği ek-26’da sunulan aşınmaz mal bildirimini doldurmak suretiyle Mülki İdare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından yardım alma bildirimi

Dernek tarafından yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce dernekler yönetmeliği ek-4’te belirtilen Yurt dışından yardım alma bildirimi doldurup Mülki idare amirliğine bildirimde bulunur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik dernekler yönetmeliği ek-24’de belirtilen yerleşim yeri değişiklik bildirimi genel kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler dernekler yönetmeliği ek-25'te belirtilen Dernek organlarındaki değişiklik bildirimi doldurulmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içinde Mülki İdare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde Mülki İdare amirliğine bildirilir.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler

Genel kurul sonuç bildirimi olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren dernekler yönetmeliği ek-3’de yer alan genel kurul sonuç bildirimi Mülki idari Amirliği ne verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde Genel Kurul toplantı tutanağı tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli her sayfası yönetim kurulu üyelerinin Salt çoğunluğunca imzalanmış Dernek tüzüğünün son şekli bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde Mülki İdare amirliğine verilir. Taşınmazların bildirilmesi derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren Otuz gün içinde dernekler yönetmeliği ek-26’da sunulan aşınmaz mal bildirimini doldurmak suretiyle Mülki İdare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından yardım alma bildirimi

Dernek tarafından yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce dernekler yönetmeliği ek-4’te belirtilen Yurt dışından yardım alma bildirimi doldurup Mülki idare amirliğine bildirimde bulunur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin iç denetimi

MADDE 17- Dernekte genel kurul yönetim kurulu veya Denetim Kurulu tarafından İç Denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Derneğin borçlanma usulleri madde-18 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile Borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin şubelerinin kuruluşu

MADDE 19- Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük Mülki amirliğine verir.

Şubelerin görev ve yetkileri

MADDE 20- Şubeler tüzel kişiliği olamayan Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.

Şubelerin organları ve şubelere uygulanacak hükümler

MADDE 21- Şubenin organları genel kurul yönetim kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek yönetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede şube'de de uygulanır.

Şubelerin genel kurullarının toplanma zamanı ve Genel Merkez genel kurulunda nasıl temsil edileceği

MADDE 22- Şubeler genel kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu 3 yılda bir Şubat ayı içersinde şube yönetim kurulunca belirlenecek gün ver ve saatte toplanır. Şubeler genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde Mülki İdare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır. Şubeler şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile şube sayısı Üç’ten fazla olması durumunda ise şubede kayıtlı her yirmi (20 ) üye için bir ( 1)

Arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu veriler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik açma

MADDE 23- Dernek gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin Mülki İdare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik Dernek genel kurulunda temsil edilmez ve şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği

MADDE 24- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurul da tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli

MADDE 25- Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda Fesih konusunun görülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda Fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri

Genel kurulca Fesih kararı verildiğinde derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında tasfiye halinde Adil Düzen İlmi Araştırmalar Derneği ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu mevzuata uygun olarak derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler alındı belgeleri, harcama belgeleri tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para mal ve hakları derneğin il sınırları içinde bulunan en çok üyesi olan Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği’ne devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri Mülki İdare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun Yedi gün içinde bir yazı ile Dernek Merkezi'nin bulunduğu yerin Mülki İdare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm eksikliği

MADDE 26- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu Türk Medeni Kanunu ve kanunları atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.